Algemene Voorwaarden 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Vinvu Software B.V., ook handelend onder de naam Twunq, Restaurapp en Vinvu Software (hierna te noemen “Vinvu”), een onderneming met adres De Kolk 6, 8255 PE, Swifterbant. Vinvu is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84836776.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Vinvu voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Vinvu en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Vinvu voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Vinvu en de Wederpartij.

Wederpartij: het Bedrijf dat deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Dienst.

SaaS Oplossing: Een ‘software-as-a-service’ dienst waarbij Wederpartij in abonnementsvorm betaalt om software van Vinvu te mogen gebruiken.

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en SaaS Dienst die Vinvu aan Wederpartij levert, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen kunnen door Vinvu tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
 2. Alle aanbiedingen van Vinvu zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
 3. Vinvu kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vinvu daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vinvu anders aangeeft.

3. Totstandkoming overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding van Vinvu. 
 2. In het geval van een SaaS Oplossing komt De Overeenkomst tot stand wanneer de eerste betaling heeft plaatsgevonden.
 3. Aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Vinvu is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
 4. Op het moment dat Vinvu van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Vinvu feitelijk begint met de uitvoering.
 5. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

4. Uitvoering overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt door Vinvu naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Vinvu bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoerd. Vinvu is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

5. Wijzigingen en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Vinvu de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Vinvu zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.
 3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Vinvu de Wederpartij hierover van te voren in.
 4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Vinvu daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Vinvu proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.
 5. Vinvu zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Vinvu kunnen worden toegerekend.
 6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

6. Verplichtingen Wederpartij

 1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, instructies, materialen en/of apparatuur waarvan Vinvu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Vinvu toegang en alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 2. De Wederpartij is verantwoordelijk voor (het gebruik van) het apparatuur en programmatuur in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
 1. Indien is overeengekomen dat de Wederpartij programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 2. Vinvu is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vinvu is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Vinvu kenbaar behoorde te zijn.
 3. Indien de door de Wederpartij verstrekte materialen zijn beschermd door het intellectuele eigendom, garandeert de Wederpartij hij beschikt over de vereiste licenties.
 4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Vinvu onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.
 5. Indien door Vinvu of door Vinvu ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Vinvu het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

7. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Vinvu aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.
 2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Vinvu. Het gebruikelijke uurtarief die Vinvu hanteert is €95 exclusief BTW.
 4. Van alle bijkomende kosten zal Vinvu tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.
 5. Indien Vinvu bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Vinvu gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.
 6. In het geval Vinvu voornemens is de prijs of het tarief van een abonnement of onderhoudscontract te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  • de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Vinvu rustende verplichting ingevolge de wet;
  • de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
  • Vinvu alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
  • of bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

8. Betaling

 1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Vinvu aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.
 2. Vinvu zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.
 3. Facturatie vindt per maand plaats, tenzij anders overeengekomen
 4. Tenzij anders overeengekomen, dient er een aanbetaling gedaan te worden van 25% op de
  totale kosten na de eerste opzet van de applicatie of website. De applicatie of website komt in beginsel op een tijdelijke plaats op het internet te staan. Na het gereedkomen van de applicatie of website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de applicatie of website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 1. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.
 2. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem
  gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
 3. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van
  rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke handelsrente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.
 1. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
 3. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Vinvu recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €120 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.
 4. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Vinvu en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Vinvu onmiddellijk opeisbaar.
 5. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

9. Klachten

 1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.
 2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Vinvu gemeld te worden.
 3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
 4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Vinvu binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

10. Leveringstermijn

 1. Indien voor de levering een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 2. Vinvu is niet aansprakelijk in het geval van voor de Wederpartij schadelijke gevolgen wegens overschrijding van leveringstermijnen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Vinvu.
 3. Indien Vinvu gegevens, materialen of instructies nodig heeft van de Wederpartij die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Vinvu heeft verstrekt.
 4. Voor de overeengekomen leveringstermijnen geldt niet dat Vinvu na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is. Hiervoor is telkens een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Vinvu een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen.
 5. Een ingebrekestelling is niet vereist indien de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Vinvu zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Indien Vinvu binnen deze termijn niet alsnog levert, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst te ontbinden conform artikel 265 Boek 6 van het BW.

11. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 1. Een tekortkoming kan niet aan Vinvu of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
 2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Vinvu geen invloed kan uitoefenen en waardoor Vinvu niet in staat is de verplichtingen na te komen.
 3. Onder overmacht van Vinvu wordt in ieder geval verstaan:
  • stakingen;
  • storingen in het verkeer;
  • overheidsmaatregelen die Vinvu verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel
   deugdelijk na te komen;
  • relletjes, oproer, oorlog;
  • verkeersbelemmeringen;
  • gebrek aan arbeidskrachten;
  • extreme weersomstandigheden;
  • brand;
  • in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of
  • elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten
   gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Vinvu in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

12. Beëindiging overeenkomst

 1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
 2. Bij het leveren van Saas oplossingen kunnen Partijen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:
  • aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;
  • aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij; of
  • liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de
   andere partij.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vinvu op de Wederpartij
  onmiddellijk opeisbaar. Indien Vinvu de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Vinvu behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

13. Aansprakelijkheid

 1. Vinvu is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Vinvu, en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Vinvu uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur vermeld staat.
 2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

  • redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
  • redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Vinvu aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Vinvu toegerekend kunnen worden; of
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.
 3. Vinvu is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Vinvu gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.
 4. Vinvu is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 5. Vinvu is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
 6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Vinvu voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Vinvu is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.
 7. Vinvu is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Vinvu, de Wederpartij of derden.

14. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Vinvu gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Vinvu zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Vinvu niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 3. Onverminderd het vorengaande is Vinvu bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

15. Vrijwaring

 1. De Wederpartij vrijwaart Vinvu voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Vinvu of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of (af)geleverde Producten c.q. Diensten is veroorzaakt of toegebracht.
 2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Vinvu,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.
 3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

16. Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, schetsen, programmatuur, apparatuur, documentatie, adviezen, rapporten, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Vinvu of diens licentiegevers.
 2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.
 3. De Wederpartij heeft een geheimhoudingsplicht, en is gehouden om vertrouwelijk om te gaan, met betrekking tot ter beschikking gesteld IE Materiaal, gezien dit vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Vinvu of diens licentiegevers bevat.
 4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Vinvu.
 5. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen, tenzij anders overeengekomen.
 6. Met inachtneming van de Algemene Voorwaarden, is de Wederpartij gerechtigd tot verbetering van fouten in het opgeleverde IE materiaal, indien dit noodzakelijk is voor het uit de aard van het IE materiaal voortvloeiende beoogde gebruik daarvan. Onder fouten wordt verstaan, het niet voldoen aan de op door Vinvu schriftelijk kenbaar gemaakte functionele specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur, aan de uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. De Wederpartij is gehouden fouten onverwijld kenbaar te maken aan Vinvu.
 7. Het is Vinvu toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het IE Materiaal. Indien Vinvu door middel van technische bescherming het IE Materiaal heeft beveiligd, is het de Wederpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
 8. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Vinvu.
 9. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Vinvu voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.
 10. Al het door Vinvu ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Vinvu voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

17. Privacy

 1. Vinvu respecteert de privacy van de Wederpartij. Vinvu behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Vinvu passende beveiligingsmaatregelen.
 2. Vinvu gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.
 3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Vinvu.

18. Vervaltermijn

 1. Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Vinvu en/of jegens de door Vinvu eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Vinvu en/of de door Vinvu eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

19. Overdracht

 1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Vinvu te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.
 2. Vinvu is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

20. Nawerking

 1. De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

21. Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van Vinvu geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Vinvu zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
 4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Vinvu is gevestigd.

22. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen Vinvu en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Overijssel.

Versie 1.4 Laatst bijgewerkt op 26/10/2019